top of page
陞垣精密機械有限公司 SHERNG YUAN MACHINERY CO., LTD.

陞垣精密機械有限公司

SHERNG YUAN MACHINERY CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0294

負責人 : 蔡美英

會員代表 : 陳文田

公司職稱 : 經理

連絡資料

電話 : +886-4-25261758 / +886-4-2620-2388
傳真 : +886-4-25156286 / +886-4-2620-2389
地址 : (公司) 429001 台中市神岡區大洲路53號
(工廠) 436043 台中市清水區楊厝一街56巷8之1號

Email : sheng.yuan1@msa.hinet.net / sheng.yuan@msa.hinet.net
網址 : www.sherngyuan.com.tw

Company Profile

Number : G0294

President : Cai, Mei-Ying

Representative : Chen, Wen-Tian

Position : Manager

Contact Information

Tel : +886-4-25261758 / +886-4-2620-2388
Fax : +886-4-25156286 / +886-4-2620-2389
Address : (Office) No. 53, Ta Chou Rd., Sheng Kang Dist., Taichung 429001, Taiwan
(Factory) No. 8-1, Ln. 56, Yang Cuo 1st., Qing shui Dist.,Taichung City 436043, Taiwan

Email : sheng.yuan1@msa.hinet.net / sheng.yuan@msa.hinet.net
Web : www.sherngyuan.com.tw

主要產品

  • 自動寬帶砂光機 / 自動薄片寬帶砂光機

  • 螺旋刀頭鉋木砂光機 / 底漆寬帶砂光機

  • 上下鉋木寬帶砂光機 / 上下寬帶砂光機

  • 金屬自動磨砂複合機

Product

  • Auto wide belt sander / Auto veneer panel sanders

  • Spiral cutterhead planer sanders/Lacquer belt sanders

  • Top-bottom spiral planer sanders/Top-bottom sanders

  • Automatic Metal Sanding / Deburring machine

陞垣精密機械有限公司 SHERNG YUAN MACHINERY CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page