top of page
勝冠機械工業有限公司 BESTMAK INDUSTRY CO., LTD.

勝冠機械工業有限公司

BESTMAK INDUSTRY CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0275

負責人 : 黃秋祥

會員代表 : 黃秋祥

公司職稱 : 董事長

連絡資料

電話 : +886-4-25625776 / +886-4-25627669

傳真 : +886-4-25626855

地址 : 429008 台中市神岡區溪洲路248號

Email : best.mak@msa.hinet.net

網址 : www.bestmak.com.tw

Company Profile

Number : G0275

President : Chiu-Hsiang Huang

Representative : Chiu-Hsiang Huang

Position : President

Contact Information

Tel : +886-4-25625776 / +886-4-25627669

Fax : +886-4-25626855

Address : No. 248, Si Chou Rd., Shen Kang Dist., Taichung 429008, Taiwan

Email : best.mak@msa.hinet.net

Web : www.bestmak.com.tw

主要產品

  • 多片縱鋸機

Product

  • Gang rip saws

勝冠機械工業有限公司 BESTMAK INDUSTRY CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page